KONTAKT

Regulamin serwisu NADCA.PL

I. Sprzedawca i Klient

1) Organizatorem sprzedaży w serwisie internetowym www.nadca.pl jest fundacja IP z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Bolesława Krzywoustego bud. 97-99 pok. 14, zwana dalej Sprzedawcą.
2) Nabywcą NaDCA może być osoba prawna, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, jednostki nie posiadające osobowości prawnej, osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej, ale które ukończyły 18-ty rok życia i mają pełnię władz umysłowych.

II. Produkt i odpowiedzialność prawna

1) Produkt oferowany w serwisie www.nadca.pl to preparat chemiczny o nazwie: dichlorooctan sodu (sól sodowa kwasu dichlorooctowego) w skrócie NaDCA.
2)  NaDCA jest oferowane i sprzedawane jako odczynnik chemiczny do zastosowania w badaniach naukowych, do sporządzania roztworów buforowych, do regulacji pH, do sporządzania roztworów wzorcowych, do analiz przemysłowych, do sporządzania preparatów antykorozyjnych, do badań biochemicznych, do badań botanicznych i agrochemicznych.
3) Każda osoba nabywająca NaDCA za pośrednictwem serwisu www.nadca.pl automatycznie wyraża zgodę na warunki opisane w tym regulaminie.
4) Nabywca przyjmuje do wiadomości, że NaDCA nie jest lekiem, produktem leczniczym, ani nawet suplementem diety oraz, że NaDCA w żadnej formie oferowanej w serwisie www.nadca.pl nie nadaje się do spożycia czy przyjmowania jako lek.
5) Nabywca, który zdecyduje się spożywać NaDCA lub wprowadzać do swego organizmu w ramach własnej prywatnej terapii eksperymentalnej, dokonuje tych czynności na własne ryzyko i odpowiedzialność, zwalniając Sprzedawcę z jakiejkolwiek odpowiedzialności za stosowanie NaDCA niezgodnie z jego przeznaczeniem.

III. Oferta handlowa

1) Cennik na stronie stanowi ofertę handlową za wyjątkiem oczywistych błędów pisarskich lub zmian wprowadzonych nielegalnie przez osobę, która bez autoryzacji uzyskała dostęp do zasobów serwera, który przechowuje dane teleinformatyczne związane z serwisem www.nadca.pl.
2) Wszystkie ceny na stronach internetowych w domenie www.nadca.pl są ważne do czasu publikacji nowych cen.
3) Każda pisemna oferta lub faktura proforma zachowuje ważność przez 7 dni, chyba, że na dokumencie podano ważność oferty.

IV. Sprzedaż

1)  Sprzedaż następuje na podstawie oferty handlowej z serwisu www.nadca.pl oraz na podstawie zamówienia Klienta.
2) Każde zamówienie jest aktywowane dopiero po opłaceniu faktury proformy wygenerowanej do zamówienia Klienta.
2a) W przypadku wpłaty na konto Sprzedawcy kwoty wyższej niż wyszczególniona na fakturze proforma, przyjmuje się, że nadpłata jest formą darowizny na rzecz działań statutowych fundacji IP za którą fundacja wyraża szczerą wdzięczność.
3) Czas realizacji zamówienia biegnie od chwili uznania rachunku bankowego Sprzedawcy pełną należnością wynikającą z wystawionej faktury proforma.
4) Przy zapłacie gotówkowej  lub kartą płatniczą lub kanałem płatności internetowej, czas realizacji biegnie od dokonania pozytywnej weryfikacji dokonanej płatności.
5) Czas realizacji biegnie do momentu udostępnienia przesyłki kurierowi lub towaru Odbiorcy – w tym momencie zamówienie uważa się za zrealizowane.
6) Za szkody wyrządzone przez firmę kurierską odpowiada firma kurierska na podstawie protokołu szkody przygotowanego przez Odbiorcę wspólnie z kurierem dostarczającym przesyłkę, który to protokół został przekazany Sprzedawcy w terminie maksymalnie 3 dni od daty dostawy przesyłki.
7) Uszkodzoną przez firmę kurierską przesyłkę reklamuje Sprzedawca o ile posiada prawidłowo wypełniony protokół szkody o którym mowa powyżej.
8) W chwili otrzymania powiadomienia o uszkodzeniu/zniszczeniu/zagubieniu przesyłki z winy firmy kurierskiej, Sprzedawca niezwłocznie przystąpi do produkcji zamówionej ilości NaDCA i podejmie próbę dostawy w terminie dużo krótszym niż wynikało to z zamówienia, które zakończyło się negatywnie z winy firmy kurierskiej.

V. Reklamacje

1) W przypadku niezrealizowania zamówienia w terminie, Klientowi przysługuje do wyboru jedno ze świadczeń zastępczych (w formie odszkodowania i zadośćuczynienia):
a) jednorazowy bon rabatowy na kwotę stanowiącą 2-krotność  opłaty za terminową realizację (nie mniej niż 50 zł brutto).
b) jednorazowy bon na usługę najszybszej realizacji następnego zamówienia NaDCA.
c) dodatkowa porcja NaDCA (nie mniej niż 25% zamówionego w opóźnionej dostawie NaDCA).
2) W przypadku jakichkolwiek niedociągnięć ze strony Sprzedawcy, zaoferuje on rozsądne zadośćuczynienie i odszkodowanie do maksymalnej kwoty wynoszącej 100% wartości zamówienia.
3) Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wtórne skutki i szkody Klienta z powodu niedostarczenia NaDCA w terminie, choć Sprzedawca podejmie możliwe kroki by zminimalizować ewentualne szkody Klienta.
4) W przypadku opóźnienia dostawy z winy firmy kurierskiej, Klientowi należy się bon rabatowy na kwotę 25 zł brutto za każdy dzień opóźnienia (maksymalnie na kwotę 150 zł brutto).

VI. Zwroty

1) Wszystkie sprzedawane odczynniki są zawsze wykonywane ściśle na indywidualne zamówienie Klienta (mogą być m.in. opatrzone nazwą Klienta), więc opłacone (aktywowane) zamówienie nie może być anulowane bez zgody sprzedającego, gdyż – zgodnie z art. 38 pkt 3 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
2) Bezpłatnie przyjmowane są do utylizacji odpady, przeterminowane lub niezużyte resztki preparatów zakupionych przez stronę NaDCA.PL, pod warunkiem dostarczenia ich do biura handlowego Sprzedawcy; Klientowi nie przysługuje prawo do jakiejkolwiek rekompensaty za dostarczone do Sprzedawcy preparaty chemiczne (zwroty).
3) Jeżeli odpowiednie przepisy prawa przewidują dla danego typu transakcji lub towaru (np. zakup szkła laboratoryjnego) możliwość odstąpienia przez konsumenta od zakupu i zwrot zakupionego poprzez internet towaru, osoba fizyczna (konsument) ma prawo w ciągu 14 dni od otrzymania tego towaru na odstąpienie od transakcji, zwrot tego towaru i otrzymanie zapłaty za ten towar i koszty przesyłki.
4) Nabywcy przysługuje prawo do złożenia oświadczenia o zwolnieniu ze zobowiązania dostawy i w takim wypadku uważa się zamówienie za zrealizowane.