KONTAKT

Karta Charakterystyki

KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI CHEMICZNEJ
data przygotowania/aktualizacji: 2010.12.19 / 2012.07.10

1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / PREPARATU

1.1 Identyfikator substancji

NAZWA: DICHLOROOCTAN SODU
Nr katalogowy: GA-3059
Synonimy: sól sodowa kwasu dichlorooctowego, NaDCA, Na-DCA, SDCA,
Numer CAS: 2156-56-1
Ciężar cząsteczkowy: 150,92 g/mol
Wzór chemiczny: C2HCl2O2Na
Numer WE: 218-461-3

1.2 Zastosowania

Przeznaczenie lub zastosowanie: odczynnik chemiczny do zastosowania w badaniach naukowych, do sporządzania roztworów buforowych, do regulacji pH, do sporządzania roztworów wzorcowych, do analiz przemysłowych, do sporządzania preparatów antykorozyjnych, do badań biochemicznych, do badań botanicznych i agrochemicznych

1.3 Dane dotyczące dostawcy

Pion Gospodarczy, INSTYTUTPÓŁNOCNY
ul. Szpacza 18-20, 51-417 Wrocław
(aktualny adres podawany w zakładce KONTAKT w serwisie NADCA.PL)

Biuro Obsługi (adr. koresp.):

IP, ul. Rogowska 127B, 54-440 Wrocław
tel.: 600-600-338; fax. 222-012-815
e-mail: dzial.sprzedazy@nadca.pl
strona internetowa: http://www.nadca.pl

1.4 Numery alarmowe

112 (całodobowy)
600-600-338 (9:00 – 23:00)
600-600-114 (całodobowy, odpłatny)

2. IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ

2.1 Klasyfikacja substancji/mieszaniny
Klasyfikacja według rozporządzenia (EC) Nr 1272/2008 [CLP/GHS]
Drażniące na skórę (Kategoria 2), H315
Działanie drażniące na oczy (Kategoria 2), H319
Rakotwórczość (Kategoria 2), H351
Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe (Kategoria 3), H335

Klasyfikacja zgodnie z Dyrektywą 67/548/EWG [DSD]:
Xn Produkt szkodliwy
R36/37/38, R40
Pełne objaśnienie zwrotów H i R znajduje się w sekcji 16

2.2 Elementy oznakowania
Piktogramy zagrożeń:
a) Hasło ostrzegawcze: Uwaga
b) Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
H315 Działa drażniąco na skórę.
H319 Działa drażniąco na oczy.
H335 Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
H351 Podejrzewa się, że powoduje raka.
c) Zwroty określające środki ostrożności:
P261 Unikać wdychania pyłu/ dymu/ gazu/ mgły/ par/ rozpylonej cieczy.
P281 Stosować wymagane środki ochrony indywidualnej.
P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut; wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć; nadal płukać.

3. SKŁAD/INFORMACJA O SKŁADNIKACH

Nazwa produktu/składnika Identyfikatory Identyfikatory Zawartość Klasyfikacja (szczegóły w sekcji 16) Typ
Rozporządzenie (WE) Nr 1272/2008 /CLP/ 67/548/EWG
Sól sodowa kwasu dichlorooctowego Numer CAS: 2156-56-1Numer WE: 218-461-3 do 100%(roztwory wodne: 10%) H315, H319, H335, H351 Xn, R36/37/38 – R40 A

Produkt nie zawiera dodatkowych składników, które według wiedzy dostawcy są sklasyfikowane i przyczyniają się do klasyfikacji substancji.
Oznaczenie typu:
[A] Skład
[B] Zanieczyszczenie
[C] Dodatek stabilizujący 

4. PIERWSZA POMOC

4.1 Opis środków pierwszej pomocy
a) Przy kontakcie z oczami
W przypadku zanieczyszczenia oczu płukać dużymi ilościami wody przez co najmniej 5 minut. Zapewnić właściwe przepłukanie rozwierając powieki palcami. Zasięgnąć opinii lekarza.

b) Przy kontakcie ze skórą:
W przypadku zanieczyszczenia skóry płukać dużymi ilościami wody przez co najmniej 15 minut. Zdjąć zanieczyszczona odzież i obuwie. Zasięgnąć opinii lekarza.

c) Przy spożyciu:
W razie połknięcia wypłukać usta woda, o ile poszkodowany jest przytomny. Zasięgnąć opinii lekarza.

d) Przy wdychaniu (dla proszku lub aerozolu):
W razie narażenia drogą oddechową zapewnić poszkodowanemu dostęp świeżego powietrza. Jeśli poszkodowany nie oddycha wykonać sztuczne oddychanie. Jeśli oddychanie jest utrudnione podać tlen. Zasięgnąć opinii lekarza.

4.2 Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia
Brak danych o poważniejszych skutkach narażenia. Zasięgnąć opinii lekarza.

4.3 Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym
Brak danych o poważniejszych skutkach narażenia. Zasięgnąć opinii lekarza.

5. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU

5.1 Środki gaśnicze
Odpowiednie: stosować zraszanie wodą, piany alkoholoodporne, suche chemikalia lub dwutlenek węgla.
Nieodpowiednie: brak. 

5.2 Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną
Niebezpieczne produkty rozkładu termicznego: Chlorowodór gazowy, Tlenki sodu

5.3 Informacje dla straży pożarnej
W razie konieczności w trakcie akcji gaśniczej założyć aparat oddechowy z zamkniętym obiegiem.

6. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA

6.1 Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych
Użyć środków ochrony osobistej. Unikać tworzenia się pyłu. Unikać wdychania par/mgły/gazu. Zapewnić wystarczającą wentylację. Ewakuować załogę w bezpieczne miejsce. Unikać wdychania pyłu.
Środki ochrony osobistej: patrz w sekcji 8.

6.2 Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska
Brak danych.

6.3 Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia
Wynieść pojemniki z obszaru rozlania. Wessać lub zebrać materiał i umieścić w oznakowanym pojemniku. Utylizować w licencjonowanym przedsiębiorstwie utylizacji odpadów.

6.4 Odniesienia
Informacje dotyczące dodatkowej obróbki odpadów podano w sekcji 13.

7. POSTĘPOWANIE Z PREPARATEM I JEGO MAGAZYNOWANIE

7.1 Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania
Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu. Unikać tworzenia pyłu i aerozolu. Zapewnić odpowiedni wyciąg wentylacyjny w miejscu tworzenia się pyłu.
Normalne środki ochrony przeciwpożarowej.

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, łącznie z informacjami dotyczącymi wszelkich wzajemnych niezgodności
Przechowywać w chłodnym, suchym i ciemnym miejscu (np. lodówka).

7.3 Szczególne zastosowanie końcowe
brak

8. KONTROLA NARAŻENIA I ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

8.1 Parametry kontroli (NDS, NDSCh, NDSP):
Nie zawiera substancji mających wartości stężeń dopuszczalnych w środowisku pracy.

8.2 Kontrola narażenia
Stosować zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. Myć ręce przed posiłkami i po zakończeniu pracy.

9. WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE

9.1 Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych
Masa cząsteczkowa: 150,92 g/mol
Forma: ciało stałe (bezbarwne kryształy, biały proszek) lub przezroczysta ciecz (roztwór wodny)
Zapach: brak lub słaby kwasu dichlorooctowego
pH: lekko zasadowy
Temperatura topnienia: brak danych
Temperatura wrzenia: brak danych
Temperatura samozapłonu: pow. —
Temperatura zapłonu:
Granice wybuchowości: nie dotyczy
dolna: —
górna: —
lepkość dynamiczna:
lepkość kinematyczna:
Ciśnienie par: brak danych
Gęstość: brak danych
Ciężar nasypowy: brak danych
Rozpuszczalność:
– w wodzie: bardzo dobra
– w rozpuszczalnikach organicznych: słabo rozpuszczalny w metanolu i etanolu
log P(w/o): —- 

9.2 Inne informacje
brak

10. STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ

10.1 Reaktywność
Reaguje powoli z silnymi kwasami i utleniaczami (tlenem z powietrza, chlorem itd.)

10.2 Stabilność chemiczna
Produkt jest trwały w odpowiednich warunkach przechowywania. 

10.3 Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji
Brak danych. 

10.4 Warunki, których należy unikać
Silne kwasy. Substancja wrażliwa na światło. 

10.5 Materiały których należy unikać
Mocne środki utleniające, kwasy, jod, nadmanganiany, nadtlenki. 

10.6 Niebezpieczne produkty rozkładu:
Chlorowodór, tlenki sodu.

11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

11.1 Informacje dotyczące skutków toksykologicznych
a) Toksyczność ostra
LD50 ( u szczurów): 5821 mg/kg masy ciała

b) Działanie żrące/drażniące na skórę
brak danych.

c) Uczulenie
brak danych

d) Mutagenność
brak danych

e) Rakotwórczość
brak danych

f) Szkodliwe działanie na rozrodczość
brak danych

g) Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe
brak danych

h) Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie powtarzane
brak danych

i) Niebezpieczeństwo narażenia przez drogi oddechowe
brak danych

j) Informacje o możliwych drogach narażenia
– Kontakt z okiem
Może powodować uszkodzenie oczu.

– Wdychanie
brak danych

– Kontakt ze skórą
brak danych

– Spożycie
brak danych

k) Objawy związane z charakterystyką fizyczną, chemiczną i toksykologiczną

– Kontakt z okiem
Do poważnych objawów można zaliczyć: ból, łzawienie, zaczerwienienie oczu

– Wdychanie
brak danych

– Kontakt ze skórą
brak danych

– Spożycie
brak danych

l) Opóźnione i natychmiastowe skutki, a także skutki przewlekłe w przypadku krótkiego i długoterminowego narażenia

I. Kontakt krótkotrwały
– Potencjalne skutki natychmiastowe / opóźnione:
Może powodować senność, zmęczenie, rozstrój żołądka, obniżenie poziomu cukru we krwi; u niektórych osób zażywających produkt zanotowano zmiany w składzie chemicznym krwi, który sugerował, że ich wątroba mogła zostać uszkodzona; czynność wątroby poprawiała się po wstrzymaniu zażywania produktu.
Może powodować uszkodzenie nerwów u niektórych osób, gdy produkt jest spożywany przez dłuższy czas (miesiąc lub rok), może spowodować osłabienie i drętwienie w rękach i nogach co może prowadzić do kłopotów z chodzeniem; te negatywne efekty zmniejszają się w ciągu kilku tygodni po wstrzymaniu zażywania produktu; efekt uszkodzenia nerwów zanotowano nawet u osób przyjmujących witaminę B1, w celu powstrzymania tego efektu; u myszy i szczurów otrzymujących wysokie dawki NaDCA efekt uszkodzenia nerwów nie minął po wstrzymaniu dozowania im NaDCA (przy dużych dawkach obserwowano dodatkowo uszkodzenie wątroby); psy, które otrzymały wyższe dawki miały problemy z oczami, problemy z chodzeniem i kłopoty z oddychaniem, a niektóre miały biegunkę i zaobserwowano utratę wagi.
Zanotowano przypadki raka wątroby u gryzoni laboratoryjnych, którym podawano dawki NaDCA w wodzie pitnej.
Źródło: American Cancer Society

II. Kontakt długotrwały
– Potencjalne skutki natychmiastowe
brak danych
– Potencjalne skutki opóźnione
brak danych

III. Potencjalne chroniczne działanie na zdrowie
brak danych

m) Wnioski/Podsumowanie
– Ogólne: brak danych.
– Rakotwórczość: Brak doniesień o zagrożeniu.
– Mutagenność: Brak doniesień o zagrożeniu.
– Teratogeniczność: Brak doniesień o zagrożeniu.
– Zaburzenia rozwojowe: Brak doniesień o zagrożeniu.
– Zaburzenia rozrodczości: Brak doniesień o zagrożeniu.

n) Inne informacje
brak

12. INFORMACJE EKOLOGICZNE

12.1 Toksyczność

Nazwa produktu/składnika Toksyczność Gatunki Narażenie
sól sodowa kwasu dichlorooctowego brak danych brak danych brak danych

Wnioski/Podsumowanie: brak

12.2 Trwałość i zdolność do rozkładu
brak danych

12.3 Zdolność do bioakumulacji
brak danych

12.4 Mobilność w glebie
a) Współczynnik podziału gleba/woda (KOC)
brak danych

12.5 Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB
a) PBT
brak danych

b) vPvB
brak danych

12.6 Inne szkodliwe skutki działania
Brak doniesień o innych skutkach negatywnych.

13. POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadów
Utylizacją odpadów powinny zająć się wyspecjalizowane firmy. Opakowanie jednorazowego użytku traktować jak odpad i przekazać odbiorcy odpadów.

14. INFORMACJE O TRANSPORCIE

  ADR/RID ADN/ADNR IMDG IATA
14.1 Numer UN (numerONZ) Materiał nie sklasyfikowany jako niebezpieczny Materiał nie sklasyfikowany jako niebezpieczny Materiał nie sklasyfikowany jako niebezpieczny Materiał nie sklasyfikowany jako niebezpieczny
14.2 Prawidłowa nazwaprzewozowa UN
14.3 Klasa zagrożeniaw transporcie
14.4 Grupa pakowania
14.5 Zagrożenia dlaśrodowiska
14.6 Szczególne środkiostrożności dlaużytkowników
Dodatkowa informacja

14.7 Transport luzem zgodnie z załącznikiem II do konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem IBC
brak danych

15. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH

15.1 Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i środowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny
a) Rozporządzenie UE (WE) Nr. 1907/2006 (REACH)
– Aneks XIV – Wykaz substancji podlegających procedurze udzielania zezwoleń
– Substancje wzbudzające szczególnie duże obawy: Żaden ze składników nie znajduje się w wykazie.
– Ograniczenia dotyczące produkcji, wprowadzania do obrotu i stosowania niektórych niebezpiecznych substancji, preparatów i wyrobów: nie dotyczy

b) Inne przepisy UE
– Wykaz europejski: nie wymieniony
– Priorytetowa lista substancji chemicznych: nie wymieniony

c) Przepisy międzynarodowe
Nie wymieniony

15.2 Ocena bezpieczeństwa chemicznego
Rozporządzenie (WE) nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010 zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH)
Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz.U.03.80.725) z późniejszymi zmianami
Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 grudnia 2005 w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz.U.05.259.2173)
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U.02.217.1833) z późniejszymi zmianami
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. nr 112/2001, poz. 1206)
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych (Dz.U.03.171.1666) z późniejszymi zmianami
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2005 r w sprawie badan i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. 05.73.645) z późniejszymi zmianami
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych (Dz.U.05.11.86).
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych oraz niektórych preparatów chemicznych (Dz.U.09.53.439)
Ustawa z dnia 5.10.2010 r. o odpadach. (Dz.U.10.185.1243)
Ustawa z dnia 11.05.2001 o opakowaniach i odpadach opakowaniowych. (Dz.U.01. 63. 638) z późn. zm.
Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. nr 63/2001 poz. 322)

 

16. INNE INFORMACJE

16.1 Zagrożenia
a) Symbole i oznaczenie zagrożenia produktu: Xn; Produkt szkodliwy, Działanie drażniące na oczy

b) Oznaczenia frazami R
R36/37/38                     Działa drażniąco na oczy, drogi oddechowe i skórę.
R40                                  Ograniczone dowody działania rakotwórczego.

c) Oznaczenia frazami S
26                                     Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.
36/37                               Nosić odpowiednią odzież ochronną i odpowiednie rękawice ochronne.

d) Pełny tekst zwrotów H i P
– Zwroty określające rodzaj zagrożenia:
H315 Działa drażniąco na skórę.
H319 Działa drażniąco na oczy.
H335 Może powodować podrażnienie dróg oddechowych (proszek).
H351 Podejrzewa się, że powoduje raka.
– Zwroty określające środki ostrożności:
P261 Unikać wdychania pyłu (proszek).
P281 Stosować wymagane środki ochrony indywidualnej.
P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut; wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć; nadal płukać. 

16.2 Pozostałe informacje
Niniejsza karta została przygotowana na podstawie wiedzy specjalistów Instytutu Północnego  oraz na podstawie danych literaturowych. Nie możemy gwarantować, że niniejsza karta zawiera informacje o wszystkich możliwych zagrożeniach.